സമസ്ത തൊണ്ണൂറാം വാര്ഷിക സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിച്ചു

  • Thu-Nov-2015
  • ചേളാരി
  • ചേളാരി : 2016 ഫെബ്രുവരി 11 മുതൽ 14 വരെ നടക്കുന്ന സമസ്ത കേരള à´œoഇയ്യതുൽ ഉലമ തോണ്ണൂറാം വാര്ഷിക മഹാ സമ്മേളനത്തിന് 10,001 à´…à´‚à´— സ്വാഗത സംഘം രൂപീകരിച്ചു