"തൻബീഹ്‌" ഓണ് ലൈന് സമ്മേളന പ്രചരണവുമായി മലപ്പുറം ജില്ലാ സൈബര് വിംഗ്

  • Fri-Jan-2016
  • സമസ്ത 90-ാ‍ം വാർഷികത്തിനോടനുബന്ധിച്ച്‌ എസ്‌.കെ.എസ്‌.എസ്‌.എഫ്‌ മലപ്പുറം ജില്ല സൈബർ വിംഗ്‌ ഓൺലൈൻ പ്രചരണ കാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചു സമസ്ത 90-ാ‍ം വാർഷിക പ്രചാരണ കാമ്പയിൻ "തൻബീഹ്‌" 03-01-2016-----10-02-2016 -----------------------