സമസ്ത സന്ദേശയാത്ര

സമസ്ത തൊണ്ണൂറാം വാര്ഷിക സമ്മേളന പ്രചരണാര്ത്ഥം ഉത്തര മേഖലയില് നിന്നും കോà�..............

Continue reading

Samastha Conference

Samastha Kerala Jamiyathul Ulama is announced SAMASTHA 90th Conference 11,12,13,14 2016 February at Alappuzha. Samastha Kerala Jam’iyyathul Ulama (S. K. J. U.) is the religious organisation of a Sunni faction Muslim scholars and clerics of the Indian state of Kerala. SAMASTHA 90th Conference Logo It is the largest Muslim (Mappila) faction in Kerala in terms of number of followers and is kno..............

Continue reading